Home / Dog Cage Option
    กรงสุนัขเหล็ก งานสั่งทำ
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.1
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 7,500.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.2
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 4,800.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.3
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)150x(ล)150x(ส)150cm.
ราคา 17,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.4
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 13,500.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.5
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)100x(ล)85x(ส)115cm.
ราคา 6,500.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.6
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)130x(ล)75x(ส)100cm.
ราคา 6,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.7
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)80x(ล)67x(ส)160cm.
ราคา 7,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.8
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)100x(ล)65x(ส)80cm.
ราคา 4,800.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.9
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
  (ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 6,800.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.10
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.11
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 7,500.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.12
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)100x(ล)75x(ส)100cm.
ราคา 6,000.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.13
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.14
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 11,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.15
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 6,300.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.16
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
  (ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 8,000.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.17
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)180x(ล)120x(ส)140cm.
ราคา 15,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.18
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)150x(ล)105x(ส)130cm.
ราคา 8,800.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.19
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 15,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.20
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 13,500.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.21
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
  (ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 10,300.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.22
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 10,300.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.23
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 14,000.-
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.24
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
  (ก)80x(ล)67x(ส)220cm.
ราคา 9,000.-
 
 กรงสุนัขงานสั่งทำ No.25
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
  (ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.26
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.27
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.28
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก
(ก)157x(ล)107x(ส)100cm.
ราคา 13,500.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.29
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 7,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.30
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
(ก)216x(ล)107x(ส)140cm.
ราคา 13,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.31
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 7,800.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.32
สำหรับสุนัขขนาด เล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 8,800.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.33
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 11,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.34
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 5,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.35
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 6,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.36
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 4,300.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.37
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 6,800.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.38
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 4,800.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.39
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)187x(ล)107x(ส)100cm.
ราคา 11,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.40
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)127x(ล)107x(ส)125cm.
ราคา 9,800.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.41
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.42
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.43
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)120x(ล)95x(ส)115cm.
ราคา 9,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.44
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)127x(ล)107x(ส)100cm.
ราคา 9,000.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.45
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)260x(ล)95x(ส)125cm.
ราคา 17,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.46
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)127x(ล)107x(ส)125cm.
ราคา 11,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.47
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 8,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.48
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 11,300.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.49
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)160cm.
ราคา 12,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.50
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)187x(ล)107x(ส)140cm.
ราคา 18,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.51
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)150x(ล)150x(ส)150cm.
ราคา 17,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.52
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)300x(ล)105x(ส)130cm.
ราคา 14,000.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.53
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)300x(ล)105x(ส)130cm.
ราคา 11,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.54
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)80x(ล)67x(ส)90cm.
ราคา 4,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.55
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)130x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,700.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.56
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)186x(ล)80x(ส)140cm.
ราคา 11,000.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.57
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)200x(ล)65x(ส)80cm.
ราคา 9,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.58
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 10,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.59
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 8,800.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.60
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 9,800.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.61
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 6,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.62
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 10,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.63
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 10,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.64
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 6,000.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.65
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 7,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.66
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 8,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.67
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)107x(ล)97x(ส)100cm.
ราคา 7,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.68
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)80x(ล)67x(ส)80cm.
ราคา 4,500.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.69
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)60x(ล)67x(ส)65cm.
ราคา 3,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.70
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)187x(ล)130x(ส)150cm.
ราคา 18,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.71
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)157x(ล)107x(ส)100cm.
ราคา 8,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.72
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)120x(ล)85x(ส)115cm.
ราคา 5,800.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.73
สำหรับสุนัขขนาดกลาง
(ก)120x(ล)85x(ส)115cm.
ราคา 6,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.74
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)60x(ล)60x(ส)80cm.
ราคา 2,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.75
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)150x(ล)150x(ส)130cm.
ราคา 11,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.76
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก
(ก)186x(ล)107x(ส)100cm.
ราคา 12,000.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.77
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)156x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 10,300.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.78
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)150x(ล)105x(ส)160cm.
ราคา 11,000.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.79
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)300x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 19,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.80
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 13,500.-
 
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.81
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 13,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.82
สำหรับสุนัขขนาดเล็ก-กลาง
(ก)107x(ล)67x(ส)100cm.
ราคา 9,500.-
กรงสุนัขงานสั่งทำ No.83
สำหรับสุนัขขนาดใหญ่
(ก)157x(ล)107x(ส)130cm.
ราคา 12,000.-
SOON!
 
 
 
// //